For at melde adresseændring eller ændre andre kontaktoplysninger, kontakt Paul Andy på 30136319 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved indmeldelse i klubben registrerer vi følgende:
•    Navn
•    Adresse
•    Mobiltelefonnummer
•    E-mail-adresse
•    Eventuelle klubbiler

Personoplysningerne opbevares i en Excel-fil på formandens computer. Formanden holder Excel-filen opdateret og deler filen i nødvendigt omfang med den øvrige bestyrelse.

Personoplysningerne deles med medlemmerne via personligt login på hjemmeside, medmindre dette er fravalgt ved indmeldelse. Login udstedes ved indmeldelse eller ved ønske herom.

I klubblad og nyhedsbrev bydes desuden velkommen til nye medlemmer med navn, by og eventuelle klubbiler medmindre dette er fravalgt ved indmeldelse.

Ved et medlems udmeldelse slettes alle personoplysninger, som klubben er i besiddelse af.

Klubbens dataansvarlige er Paul Andy Andersen og kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 30136319.

Gallerier oprettes ved at sende billeder til Niels Lund

{flike}

§1

Klubbens navn er Ford Classic Club DK. Klubben er startet den 03.04.1993 og har som formål at bevare europæisk producerede FORD biler, som er minimum 25 år gamle og dele til disse. Ved europæisk producerede FORD biler forstås bilmodeller, som er designet og konstrueret specielt for det europæiske marked, uanset om disse er fremstillet, samlet eller solgt i andre end europæiske lande, eventuelt under andre, herunder lokale modelbetegnelser. Klubben vil arbejde for at bevare sådanne biler af motorhistorisk interesse i korrekt motorhistorisk stand. Medlemmer optages i klubben ved ejerskab af en europæisk produceret FORD bil, som er minimum 25 år gammel.

§2

Der kan efter bestyrelsens beslutning optages medlemmer uden bil.

§3

Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges på den årlige generalforsamling ved træffet i maj måned. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen, således:
- Formanden i lige år
- Kassereren i ulige år
- 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
- 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
- op til 2 suppleanter i lige år

§4

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaverne, som blandt andet er:
Formanden: Klubkontakt, presse, medlemskab.
Næstformanden: Udstillinger/messer.
Kassereren: Økonomi, regnskab.
1 bestyrelsesmedlem: Klubblad og teknik.
1 bestyrelsesmedlem: Klubblad og teknik.
1 bestyrelsesmedlem: Hjemmesiden/webmaster.
1 bestyrelsesmedlem: Kontakt til motorhistoriske foreninger.

§5

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7

Indbetaling af kontingent for indeværende år skal foretages via bankoverførsel eller mobilpay. Kontingentindbetalingen skal ske senest den 10. januar i indeværende år.

§8

Ved et medlems udmeldelse eller sletning af medlemsregisteret, er klubben forpligtet til samtidig at slette alle medlemmets data, som klubben er i besiddelse af.

§9

Generalforsamling afholdes hvert år ved træffet i maj måned.
Alle medlemmer som ikke er i kontingentrestance har stemmeret.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker i forbindelse med udsendelsen af årets første klubblad i marts måned.

§10

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Det samme kan minimum 25% af medlemmerne.

§11

Dagsorden for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt.

Forslag m.v. til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.

§12

Der afholdes 2 faste træf om året, i maj og august måned.

§13

Træffene arrangeres på skift af medlemmerne fra henholdsvis
Jylland - Fyn - Sjælland.

§14

Der udgives 3 klubblade om året, i månederne marts - september - december.

§15

Klubbens hjemmeside er: www.fordcc.dk

§16

Klubbens eventuelle ophør kan ske med et halvt års varsel vedtaget på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal være til stede, og hvor stemmeflertallet er 75% af stemmerne eller derover.
Opnås dette stemmeflertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan træffe afgørelsen.

§17

Ved opløsning af klubben fordeles den resterende kassebeholdning og eventuelle aktiver til et eller flere motorhistoriske formål. Eventuelt kan også andre kulturelle formål komme i betragtning efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

Yderligere information