Dagsorden:

1 - Valg af ordstyrer og stemmetællere

2 - Formandens beretning

3 - Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget 2013

4 - Behandling af indkomne forslag

5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder ny kasserer, revisor og suppleant

6 - Eventuelt

Pkt . 1

Til ordstyrer vælges Kristian Schmidt , som konstatere , at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Til stemmetællere vælges Bent Andersen og Lars Jensen.

Pkt. 2

Formanden byder velkommen til alle og især de mange nye ansigter i klubben.

Det er det største fremmøde i klubbens historie (20 år), ca. 70 biler og omkring 160 personer. Ved 10 års jubilæet var der 35 biler.

Det hele startede i 1993 på et jysk initiativ ved bl.a. tidligere formand Gert Christensen , Djursland, fra en Ford Anglia klub. Med fra starten var også Kenneth Helsing, Kolding, Asger, Rødding. Siden kom Jan Malthe, Kbh. Kristian Schmidt, Odense, Brian Iversen, Vojens, Lars Jensen, Svogerslev, Bent og Ulla Andersen, Roskilde, Dan Larsen, Sorø, Søren Pedersen, Næstved og mig selv fra Odense. Flere kom til og til en start var vi 15 medlemmer. I dag er vi ca. 240 medlemmer.

Over tid har 509 personer været med i klubben i de 20 år der er gået.

Klubbens formål er bevaring af Ford biler min. 25 år gamle.

Netværk, hjælpsomhed, samvær og råhygge kendetegner klubbens ånd.

Det blev besluttet at holde 2 faste træf om året, Sjælland – Fyn – Jylland på skift.

Så kom klubbladet til. I starten som et klippe – klistre – blad, som især Ulla, Bent og Lars havde meget med at gøre. Stor tak til dem for dette pioner arbejde.

Vores første hjemmeside blev udviklet af Casper Quitzau fra Odense.

Medlemmerne begyndte at lave lokale garagemøder (sparke dæk møder) mest på Sjælland.

Klubben begyndte at deltage i udstillinger, i starten med en stand på Fredericia messen, men siden mange andre steder.

Nye medlemmer kom til bl.a. i form af folk fra den tidligere Consu , Zephyr, Zodiac klub. Det passede fint sammen med at klubben til en start var for Engelske Ford biler.

Men flere af klubbens medlemsbiler var tyske, og vi fik mange henvendelser fra folk med de tyske.

I erkendelse af det og en medlemsundersøgelse blev det besluttet at ændre klubben til at være en klub for alle Europæiske Ford biler.

Det medførte også at den tidligere Taunus, Cortina, Granada klub kom ind hos os.

Det er klubbens ”ildsjæle”, der sammen med bestyrelsen, driver værket. Uden dem kunne klubben ikke eksistere og gøre det, den gør i dag.

Bestyrelsen anno 2013:

Per–Ulrik Rasmussen – Web mand som står for hjemmesiden sammen med Niels Lund ( webmaster) som bl.a. står for udviklingen af den nye hjemmeside.

Steen Lottrup – Jysk tovholder. Kommer fra den tidligere Taunus, Cortina, Granada klub.

Preben Nielsen – Tovholder på udstillinger Århus, Herning og race på Djursland, hvor han kommer fra.

Sten–Erik Brand - Klubbens ”advokat”, vores repræsentant i MHS. Kommer fra den tidligere Consul, Zephyr, Zodiac klub.

Casper Lundgreen – (næstformand) meget aktiv og tovholder på mange ting bl. a. udstillinger i Bella, Roskilde m.m.,hjælper til med hjemmeside, forum, facebook, internationalt og kommer med mange indlæg til klubbladet.

Henrik Bonnerup Kjær – Klubbens kasserer og en meget aktiv ”ildsjæl” (var ikke til stede og har valgt at sige fra som kasserer grundet arbejdsmæssige og private årsager) Stor tak til Henrik for hans engagement.

Paul Andy – (formand) valgt som formand på klubbens generalforsamling i Roskilde d. 11. maj 1996. Har kontakten til medlemmerne ved indmeldelse og mange henvendelser om klubspørgsmål, redaktør på klubbladet, kontakt til andre bilklubber, opdatering af medlemslisten og internationale kontakter.

Klubbens nuværende og fremtidige aktiviteter:

Siden sidste generalforsamling er der kommet 46 nye medlemmer ud over dem, som kom fra TCG klubben, så vi er som tidligere nævnt ca. 240 i dag.

Udviklingen i klubben vil være:

  • Ekstraordinære træf som f.eks. Køge ved Peder Larsen

  • Deltagelse i udstillinger f. eks. Bella, Roskilde, Århus, Herning og måske på Fyn

  • Lokale møder rundt om i landet (garagemøder og julearrangementer)

  • Løbende udvikling af hjemmesiden, facebook, forum m.v.

  • MHS udviklingen. MHS ønsker en større dialog med klubberne fremover

  • Udgivelse af klubbladet. Største post på vores budget, ca. 30.000 kr. for 3 udgivelser. Kvaliteten skal bevares og vi vil søge efter sponsorer og annoncører

  • Internationale arrangementer med udenlandske klubber

  • Flere ideer fra medlemmerne. Klubben får ca. 70.000 kr. ind om året, primært fra medlemskontingenter. Pengene skal bruges på medlemmerne (Vi er ingen spareforening) Så ! kom med ideerne.

Formandens beretning godkendes.

Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget 2013

Kasserer Henrik kunne ikke være til stede, hvorfor formanden gennemgår det omdelte regnskab og budget.

Indtægter kr. 63.346,35. – Udgifter kr. 58.461,60.

Klubbladet er den absolut største udgiftspost, men fremover er den sat som en ramme på 30.000,00 kr.

Der er henlagt 10.000,00 kr. på en anden konto som en løbende reserve / buffer.

Budgettet for 2013 er baseret på 185 medlemmer og forventes at gå ud med en O-saldo, men da vi er flere medlemmer end budgetteret, får vi formentlig et mindre overskud.

Regnskab og budget godkendes

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.

Frank fra Fredericia kom med et forslag om at klubben deltager i et af de to Yokohama–Race, som foregår i Jylland, og hvor han er arrangør.

Forslaget tages op i bestyrelsen og Frank vil blive kontaktet.

Pkt. 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.

Bestyrelsesmedlem Sten–Erik Brand – genvælges.

Næstformand Casper Lundgreen – genvælges.

Kasserer Henrik Bonnerup Kjær – ønsker ikke genvalg.

I stedet indstiller bestyrelsen Birthe Trust (Haslev), som indvælges.

Valg af revisor: Linda Schmidt melder sig og indvælges.

Valg af suppleant: Ole Nielsen (Tommerup) melder sig og indvælges

Pkt. 6

Eventuelt

Birthe Trust anmoder om at vi mindes afdøde Mogens Liebst.

Der holdes et minuts stilhed.

Ordstyreren takker for god ro og orden.

Generalforsamlingen er afsluttet. 

Formand Ordstyrer Referent

Paul Andy Kristian Schmidt Ilse Falkenberg

 

Yderligere information